Coaching

Startpunt vindt het belangrijk dat medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek kunnen bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. 

De Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach heet bij Startpunt : Kwaliteitscoach 

Startpunt heeft twee kwaliteitscoaches in dienst die deze functie uitvoeren.
De kwaliteitscoaches bezoeken regelmatig de locaties die onder haar/zijn verantwoording vallen.

Vanuit de functie pedagogisch beleidsmedewerker is hij/zij gericht op het actualiseren,(door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. 

Zij/hij bewaakt en borgt de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. 
De beschikbare uren voor de pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet, zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde visie en hetzelfde beleid. 

Vanuit de functie als coach is zij/hij gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers en fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. 

Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks individuele coaching.
De kwaliteitscoach begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied. 

Coaching bestaat uit: 

- individuele coachingstrajecten 
- coaching op de werkvloer
- teamcoaching en/of intervisie
- video interactiebegeleiding
- kwaliteitsmeting 

In de wegwijzer van locatie staat vermeld welke kwaliteitscoach aan de locatie verbonden is en het aantal uren coaching wat wordt ingezet. 

De wegwijzer is op locatie inzichtelijk voor ouders en pedagogisch medewerkers.

 

Overzicht inzet uren kwaliteitscoach Startpunt